Lokalna poreska administracija Leskovac

Lokalna poreska administracija Leskovac

O B A V E Š T E NJ E


    Gradska uprava za finansije grada Leskovca - Odsek lokalne poreske administracije obaveštava poreske obveznike da mogu podneti zahtev za dodelu šifre za online pristup upitu stanja poreskih dugovanja po svim uplatnim računima kojima administrira lokalna poreska administracija grada Leskovca. 

     Zahtev za otvaranje korisničkog imena i lozinke podnosi se u gradskom uslužnom centru. Korisnički nalog i lozinku za korišćenje online upita stanja obveznik ili lice koje on ovlasti preuzima ISKLJUČIVO NEPOSREDNO u odseku lokalne poreske administracije. 

    Nakon preuzimanja korisničkog imena i lozinke upitu stanja poreski obveznici mogu pristupiti na jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije.O B A V E Š T E NJ E


Gradska uprava za finansije grada Leskovca - Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da:


- I akontacija poreza na imovinu


Dospeva za plaćanje 14. februara 2019. godine.


Kako su obveznici plaćanja navedenih javnih prihoda u obavezi da do donešenja rešenja za 2019. godinu, plaćaju akontaciju u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2018. godine, obaveštavaju se obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

O B A V E Š T E NJ E

 

 

      Gradska uprava grada Leskovca - Odeljenje za finansije - Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da su opomene sa stanjem na dan 01.10.2018. godine podeljene.

     Ukoliko poreski obveznici ne izmire poresku obavezu iz opomene u ostavljenom roku ili ako u tom roku ne bude podnet zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza odsek lokalne poreske administracije obaveštava poreske obveznike da će biti pokrenut postupak prinudne naplate donošenjem rešenja o prinudnoj naplati.

           

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA   
O B A V E Š T E Nj E

 

     Gradska uprava grada Leskovca-Odeljenje za finansije-Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da:

 

 1. IV akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. Novembra 2018. godine
 2. IV akontacija posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine dospeva za plaćanje 15. Novembra 2018. godine

 

    Pozivaju se obveznici da svoje obaveze blagovremeno plate, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

 

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA   

O B A V E Š T E Nj E

 

 

     Gradska uprava grada Leskovca - Odeljenje za finansije - Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da je u toku podela opomena sa stanjem na dan 01.10.2018. godine i to za dugovanja po računima za:

 

 1. Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige
 2. Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige
 3. Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine
 4. Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru
 5. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
 6. Porez na zemljište

 

     Pozivaju se obveznici da svoje dospele, a neplaćene poreske obaveze izmire odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema opomene.

 

                                                                         LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA  


O B A V E Š T E Nj E


Gradska uprava za finansije grada Leskovca - Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da:


- I akontacija poreza na imovinu i

- I akontacija posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine


Dospeva za plaćanje 14. februara 2018. godine.


Kako su obveznici plaćanja navedenih javnih prihoda u obavezi da do donešenja rešenja za 2018. godinu, plaćaju akontaciju u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2017. godine, obaveštavaju se obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.


LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

O B A V E Š T E NJ E


    Gradska uprava za finansije grada Leskovca-Odsek lokalne poreske administracije podseća poreske obveznike koji su u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate, da su dužni da redovno izmiruju tekuće obaveze dospele za plaćanje kao i rate reprograma koje su utvrđene rešenjem poreske administracije.


     Svi poreski obveznici koji nisu izmirili svoje dospele tekuće obaveze kao i rate reprograma utvrđene rešenjem Odseka lokalne poreske administracije, moraju to da učine najkasnije do 20.januara 2017. godine, jer će nakon tog roka Odsek lokalne poreske administracije po službenoj dužnosti ukinuti doneta rešenja za reprogram, čime poreski obveznici gube pravo na otpis kamate, a neplaćeni dugovani porez uključujući i celokupnu kamatu na taj dug, biće naplaćen u postupku prinudne naplate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.


LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA 13.01.2017.

OBAVEŠTENJE – POREZ NA IMOVINU


 • Obaveštavaju se poreski obveznici da su u obavezi da podnesu poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obveze za imovinu koju steknu, započnu ili prestanu da koriste u toku godine, ili im po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza (član 34. Stav 1. Zakona o porezima na imovinu ,,Sl.glasnik RS“ br. 26/01...68/14).

 • Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa čl. 34. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige podnosi poresku prijavu na obrascu PPI-1 sa obrascem Prilog 1. ili Prilog 2.


 • Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa čl.34. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da podnese poresku prijvau do 31. januara poreske godine ako je na toj imovini došlo do promena od uticaja na visinu poreske obaveze.

Obveznik poreza na imovinu koji ne vodi poslovne knjige – fizičko lice podnosi poresku prijavu na obrascu PPI-2.


 • Poreske prijave se podnose i za imovinu za koju obveznik ispunjava uslove za poresko oslobođenje.

 • Ako fizičko lice u toku poreske godine postane obveznik koji vodi poslovne knjige dužno je da u roku od 30 dana od dana nastale promene podnese poresku prijavu za nepokretnosti koje čine imovinu u njegovim poslovnim knjigama.

 • Preduzetnik koji vodi poslovne knjige dužan je da za imovinu koju u toku poreske godine prestane da evidentira u poslovnim knjigama podnese poresku prijavu u roku od 30 dana nastale promene.

 • Porez na imovinu plaća se tromesečno – u roku od 45. dana od dana početka tromesečja na propisani uplatni račun.


OBAVEŠTENJE – LOKALNA KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU


 • Obaveštavaju se obveznici lokalne komunalne takse da su dužni da podnesu prijavu za isticanje firme na poslovnom prostoru gradskoj upravi za finansije – odseku lokalne poreske administracije najkasnije do 31. marta godine za koju se taksa utvrđuje na obrascu PPLKT. (član 9. Odluke o lokalnim komunalnim taksama ,, Sl.glasnik grada Leskovca“ br. 2/10...39/16).

 • Obaveštavaju se obveznici plaćanja lokalne komunalne takse za isticanje firme da su dužni da taksu plate do 15-tog u mesecu za predhodni mesec po rešenju iz predhodne godine na propisani uplatni račun.


LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA