Lokalna poreska administracija Leskovac

Lokalna poreska administracija Leskovac

O B A V E Š T E Nј E


           Gradska uprava za finansije grada Leskovca-Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da:

  • II Akontacija poreza na imovinu i
  • II Akontacija posebne naknad
  • e za zaštitu i unapređenje životne sredine,

dospeva za plaćanje 16. Maja 2016. godine.

Mole se obveznici da svoje obaveze blagovremeno plate, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska adminis

tracija.


                                                                                     LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA            10.05.2016.

O B A V E Š T E Nј E

Gradska uprava za finansije grada Leskovca-Odsek lokalne poreske adminitracije  obaveštava obveznike plaćanja lokalnih javnih prihoda, da na osnovu izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Lokalna poreska administracija na zahtev poreskog obveznika može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate za pravna lica i do 200.000 dinara za fizička lica, sa stanjem na dan 04. marta 2016. godine, najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate. Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga na rate može da se podnese Lokalnoj poreskoj administraciji u periodu od 01.aprila 2016. do 04. jula 2016. godine. Uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza na rate jeste da poreski obveznik izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 04.marta.2016. godine do dana podnošenja zahteva i dostavi dokaz o tome.

U postupku odlučivanja po zahtevu, sredstvo obezbeđenja naplate ne pruža pravno lice i preduzetnik, sa dugom do 1.500.000 dinara, odnosno fizičko lice, koje duguje do 200.000 dinara. Sredstvo obezbeđenja naplate potrebno je za dug iznad 1.500.000 dinara odnosno iznad 200.000 dinara i to u iznosu glavnog poreskog duga iznad navedenih iznosa, u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dugovanog poreza, uklјučujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

          U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Međutim, ukoliko se poreski obveznik ne bude pridržavao propisanih uslova i rokova iz rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, Lokalna poreska adninistracija će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni porez, uklјučujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate, u skladu sa Zakonom. 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA                         15.04.2016.


O B A V E Š T E Nј E


Gradska uprava za finansije grada Leskovca-Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da je dana 17.09.2015. godine stupila na snagu Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda i to:


  1. Porez na zemlјište;
  2. Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige;
  3. Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige;
  4. Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine;
  5. Komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru;
  6. Naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemlјišta;

Pravo na otpis kamate imaju poreski obveznici koji na dan podnošenja zahteva za otpis kamate, izvrše uplatu razlike ukupnog duga i kamate evidentirane na dan 01.01.2015. godine.


Pravo na otpis kamate imaju i poreski obveznici koji su u toku 2015. godine vršili uplatu javnih prihoda i time delimično ili potpuno izmirili dospelu kamatau na 01.01.2015. godine, ako podnesu zahtev za otpis kamate na propisanom obrascu.


Poreski obveznici mogu podnositi zahtev za otpis kamate na propisanom obrascu najkasnije do 31.12.2015. godine i to na šalteru Lokalne poreske administracije koji se nalazi u Uslužnom centru grada Leskovca, putem pošte na adresu: Gradska uprava za finansije-Odsek LPA, ul. Trg Revolucije br. 45 i elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]


O B A V E Š T E Nj E


     Gradska uprava za finansije grada Leskovca-Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da:

                   - II Akontacija poreza na imovinu i

                   - II Akontacija posene naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

     Dospeva za plaćanje 15. maj 2015. godine.

Kako su obveznici plaćanja navedenih javnih prihoda u obavezi da do donošenja rešenja za 2015. godinu, plaćaju akontaciju u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2014. godine, mole se obveznici da svoje obaveze blagovremeno plate, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

O B A V E Š T E Nj E

     Gradska uprava za finansije grada Leskovca-Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da:

                   - I Akontacija poreza na imovinu i

                   - I Akontacija posene naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

     Dospeva za plaćanje 14. februara 2015. godine.

Kako su obveznici plaćanja navedenih javnih prihoda u obavezi da do donošenja rešenja za 2015. godinu, plaćaju akontaciju u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2014. godine, mole se obveznici da svoje obaveze blagovremeno plate, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

OBAVEŠTENJE

        Obaveštavaju se fizička lica koja su obveznici plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine , a  korisnici su socijalne pomoći  da će biti oslobođeni plaćanja naknade, ukoliko Gradskoj upravi za finansije - Lokalnoj poreskoj administraciji do kraja tekuće godine, dostave potvrdu centra za socijalni rad kao dokaz da su korisnici pomenute pomoći, u skladu sa članom 6. Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Leskovca(,, Sl. Glasnik grada Leskovca’’, br. 2/2010, 4/2010, 8/2010, 27/2011, 3/2012, 4/2013 i 21/2013).


LOKALNA  PORESKA  ADMINISTRACIJA

OBAVEŠTENJE

     Obaveštavaju se srednja pravna lica, mala pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje proizvodne delatnosti, a imaju  godišnji prihod preko 50.000.000,00 dinara, da će plaćati komunalnu taksu za 2014. godinu  umanjenu za 10%, u skladu sa Odlukom o lokalnim komunalnim taksama grada Leskovca (“Sl. Glasnik grada Leskovca” broj 2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 3/2012, 40/2012, 1/2012, 1/2013 I 21/2013).   LOKALNA  PORESKA  ADMINISTRACIJA

                                                                            ОБАВЕШТЕЊE

 Обавештавају се грађани  који су обвезници плаћања локалних јавних прихода:

-         пореза на имовину и

-         накнаде за заштиту и унапређење животне средине

да измире доспеле а неплаћене пореске обавезе  са стањем на дан 31.12.2012.год. као и обавезе по основу I (фебруарске) и II (мајске) аконтације за 2013. годину.

Уколико обавезе не буду плаћене најкасније до 30.06.2013.године – Локална пореска администрација ће отпочети поступак принудне наплате доспелих дуговања са обрачунатом каматом, као и трошковима за спровођење наплате на терет  обвезника.

 ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 JAVNI OGLAS

  Gradska uprava za finansije  grada Leskovca – Odsek Lokalne poreske administracije , shodno Odluci o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine („Sl.glasnik grada Leskovca“ br. 4/2013) ,obaveštava fizička lica- poreske obveznike naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine da neće donositi rešenja za ovu vrstu naknade za 2013. godinu.

               Iznos ove naknade za 2013. godinu utvrdiće se u iznosu naknade  utvrđene rešenjem za 2012. godinu.

               Ovako utvrđen iznos dospeva za plaćanje 31.05.2013. godine.

               Evidentiranje zaduženja na uplatnom računu 840- 714562843-56 za sva fizička lica obveznike naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine izvršiće se sa danom 31.05.2013. godine.

               Detaljnije informacije, iznose zaduženja i stanje na pojedinačnim poreskim računima, poreski obveznici mogu dobiti na šalteru Gradskog uslužnog centra.

Vodic kroz porez na imovinu

JAVNI OGLAS - Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 2012. god.

 

Gradska uprava za finansije  grada Leskovca – Odsek Lokalne poreske administracije, shodno Odluci Skupštine grada Leskovca br.06-34/12-01 od 9.marta 2012. godine, obaveštava fizička lica - poreske obveznike naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine da neće donositi rešenja za ovu vrstu naknade za 2012. godinu.

            Iznos ove naknade za 2012. godinu utvrdiće se u iznosu od 50% iznosa utvrđenog rešenjem za 2011. godinu.

            Ovako utvrđen iznos dospeva za plaćanje 20.09.2012. godine.

            Evidentiranje zaduženja na uplatnom računu 840- 714562843-56 za sva fizička lica obveznike naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine izvršiće se sa danom 20.09.2012. godine.

          Detaljnije informacije, iznose zaduženja i stanje na pojedinačnim poreskim računima, poreski obveznici mogu dobiti na šalteru 14. Gradskog uslužnog centra.

 

Obavestenje o odlaganju placanja poreskog duga

 

Poštovani poreski obveznici,

Obaveštavamo Vas da je izmenom Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji omogućeno odlaganje plaćanja poreskog duga bez davanja sredstava obezbeđenja naplate ,  za poreske obveznike koji po osnovu svih loklnih javnih prihoda duguju  sledeće iznose:

-          za pravno lice – do 500.000 dinara

-          za preduzetnika – do 100.000 dinara

-          za fizičko lice – do 50.000 dinara

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga poreski obveznici mogu da preuzmu na šalteru  br.14 Uslužnog centra grada Leskovca, a o istom će odlučivati Lokalna poreska administracija u skladu sa zakonom.

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA LESKOVAC

Obrazac zahteva za odlaganje placanja poreskog duga mozete skinuti ovde > Zahtev za odlaganje.doc 

 

Oavestenje o umanjenju obaveza za lokalnu komunalnu taksu

 

Poštovani poreski obveznici,

Obaveštavamo Vas da je Odlukom o lokalnim komunalnim taksama grada Leskovca , svim poreskim obveznicima lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru koji na dan 01.09.2012. godine po ovoj vrsti poreskog oblika nemaju neizmirene a dospele obaveze, omogućeno ostvarivanje prava na umanjenje obaveze od 25% prilikom utvrđivanja poreske obaveze za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru , a po rešenju za 2012. godinu .

Napominjemo da za ostvarivanje ovog prava na umanjenje, poreski obeznici nisu u obavezi da podnose bilo kakav zahtev ili dokaz o izmirenju poreskih obaveza Lokalnoj poreskoj administraciji, već će se rešenja odraditi sa programskim umanjenjem navedene obaveze za sve one koji ispune gore naveden uslov.

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA LESKOVAC