Lokalna poreska administracija Leskovac

Lokalna poreska administracija Leskovac

                                                     Lokalna poreska administracija Leskovac

U okviru Gradske uprave za finansije formirano je  odeljenje Lokalne poreske administracije  koje je pocelo sa radom 01.01.2008. godine. Ovo odeljenje je po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave preuzelo nadleznost  Ministarstva finansija - Poreske uprave u poslovima utvrdjivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda.

Ovo odeljenje  sada Odsek  radi na utvrdjivanju poreza na imovinu fizickih lica, poreza na imovinu pravnih lica, naknade za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prosturu, naknade za zastitu i unapredjenje zivotne sredine. Odsek  Lokalne poreske  administracije resava po zalbama poreskih obveznika u prvom stepenu i dostavlja na dalju nadleznost drugostepenom organu, resava po zahtevima za povracaj i preknjizavanje sredstava, obavlja poslove redovne i prinudne naplate, vodi postupak po zahtevima za odlaganje placanja poreskog duga, podnosi zahteve za pokretanje prekrsajnog postupka i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

I POREZ NA IMOVINU

Porez na imovinu utvrdjuje se primenom Zakona o porezima na imovinu (''Sl.glasnik RS'',br.26/2001,''Sl.list SRJ'',br.42/2002- odluka SUS I ''Sl.glasnik RS'', br.80/2002, 80/2002-dr. zakon, 135/2004, 61/2007,5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012- odluka US I 47/2013 i 68/2014 - dr.zakon).

PREDMET OPOREZIVANJA SU:

1)      Pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljistu povrsine  preko 10 ari;

2)      Pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizickih lica, u skladu sa zakonom kojim je uredjeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uredjene izbeglice, za period duzi od jedne godine ili na neodredjeno vreme;

3)      Pravo koriscenja gradjevinskog zemljista povrsine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje pravni rezim gradjevinskog zemljista;

4)      Pravo koriscenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava koriscenja, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje javna svojina;

5)      Koriscenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane  korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje javna svojina;

6)      Drzavina nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije odredjen;

7)      Drzavina nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8)      Drzavina i koriscenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

KO JE PORESKI OBVEZNIK- lice koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije:

-          Imalac prava - svojina

-          Korisnik nepokretnosti u javnoj svojini - kada se porez placa na koriscenje nepokretnosti u javnoj svojini;

-          Drzalac nepokretnosti - kada se porez placa na drzavinu;

-          Primalac lizinga - kada se porez placa na drzavinu i koriscenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

TO JE:

-          Rezident i nerezident,

-          Fizicko i pravno lice,

-          Obveznik koji vodi i koji ne vodi poslovne knjige 

Kada su na istoj nepokretnosti vise lica obveznici - svako je obveznik srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost.

Kada udeli obveznika na istoj nepokretnosti nisu odredjeni - za svrhu oporezivanja porezom na imovinu smatrace se da su jednaki.

PLACANJE POREZA

-          Utvrdjeni porez za poresku godinu placa se tromesecno, u roku od 45 dana od dana pocetka tromesecja, u roku od 45 dana od pocetka tromesecja, na propisani uplatni racun javnih prihoda;

-          Do utvrdjivanja  poreza za poresku godinu - placa se akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesecje  prethodne poreske godine;

-          Obveznik kome  poreska obaveza nastane  u toku poreske godine - u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze utvrdjuje  porez za deo godine - pocev od nastanka poreske obaveze;

-          Porez za tromesecje u kome je nastala poreska obaveza placa se u srazmernom iznosu od nastanka poreske obaveze do isteka tog tromesecja.

Poreska oslobodjenja uredjena su clanom 12. Zakona o porezima na imovinu (''Sl.glasnik RS'',br.26/2001,''Sl.list SRJ'',br.42/2002- odluka SUS I ''Sl.glasnik RS'', br.80/2002, 80/2002-dr. zakon, 135/2004, 61/2007,5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012- odluka US I 47/2013 i 68/2014 - dr.zakon).

II LOKALNA KOMUNALNA TAKSA

Lokalne komunalne takse za isticanje firme utvrdjuju se u razlicitoj visini u zavisnosti od vrste delatnosti i zone u kojoj se nalazi objekat na kome je istaknuta firma , a po Odluci o lokalnim komunalnim taksama usvojenoj na sednici Skupstine grada.

Firma je svaki istaknuti naziv ili ime koje upucuje na to da pravno ili fizicko lice obavlja odredjenu deletnost.

  Komunalnu taksu po ovom tarifnom broju utvrdjuje resenjem lokalna poreska administracija grada Leskovca.

Obveznici placanja komunalne takse duzni su da istu plate do 15-tog u mesecu za predhodni mesec po resenju iz prethodne godine, a razliku u iznosu takse po resenju iz prethodne godine i resenja za tekucu godinu obveznik je duzan da izmiri u roku od 15 dana od dana prijema resenja.

Takseni obveznici koji se registruju u tekucoj godini, u obavezi su da u roku od 30 dana, od dana registracije, podnesu poresku prijavu za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme i istu placaju u iznosu propisanu ovim tarifnim brojem u roku od 15 dana od dana prijema resenja o zaduzenju.Ako se firme istakne u toku godine, obveznik takse je duzan da podnese prijavu za isticanje firme u roku od 30 dana od dana isticanja firme.

Obveznici po ovom tarifnom broju podnose do 31.03. poresku prijavu za tekucu godinu za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme salteru Usluznog centra grada Leskovca na obrascu koji je sastavni deo  ove Odluke, prilazuci pritom finansijski izvestaj za godinu koja prethodi godini za koju se utvrdjuje taksa.Ako se firma istakne u toku godine obveznik takse je duzan da podnese prijavu za isticanje firme u roku od 30 dana od dana isticanja firme.

Obveznici lokalne komunalne takse koji u toku godine prestanu sa obavljanjem registrovane delatnosti ili kod Agencije za privredne registre evidentiraju privremenu odjavu, uz prilozeni dokaz - resenje o brisanju ili privremenoj odjavi - likvidaciji iz Agencije za privredne registre u roku od 30 dana od dana nastale promene su duzni da obaveste Lokalnu poresku administraciju.

Srednja pravna lica, mala pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje proizvodne delatnosti a imaju godisnji prihod  preko 50.000.000,00 dinara, placaju komunalnu taksu utvrdjenu ovim tarifnim brojem umanjenu za 10%.

III  NAKNADA ZA ZASTITU I UNAPREDJENJE ZIVOTNE SREDINE

Odlukom o naknadi za zastitu i unapredjenje zivotne sredine grada Leskovca('' Sl. Glasnik grada Leskovca'', br. 2/2010, 4/2010, 8/2010, 27/2011, 3/2012, 4/2013, 21/2013 i 29/2014) utvrdjuje se naknada za zastitu i unapredjenje zivotne sredine na teritoriji grada Leskovca, kao nacin i kriterijumi obezbedjivanja i koriscenja sredstava naknade, a radi stvaranja preduslova za ostvarivanje nadlezosti grada Leskovca u oblasti zastite i unapredjenja zivotne sredine.

Obveznici placanja naknade su :

-imaoci prava svojine na nepokretnosti

-imaoci prava zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim se uredjuje stanovanje, za period duzi od jedne godine ili na neodredjeno vreme.

Visina naknade po osnovu koriscenja nepokretnosti utvrdjuje se mesecno prema povrsini prostora obveznika placanja naknade prema sledecoj tarifi:

- 0,50 dinara/m² za koriscenje stambenih zgrada i stanova namenjenih ili podobnih za stanovanje;

- 1,50 dinara/ m² za koriscenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata;

- 1,00 dinara/ m² za koriscenje nadstresnica, magacina, portirnica i ostalih prostorija koje ne sluze neposredno za obavljanje proizvodne/usluzne delatnosti ili obavljanje administrativnih poslova u svrhu obavljanja delatnosti, odnosno svih ostalih objekata, zgrada i pomocnih objekata koji predstavljaju osnov za utvrdjivanje poreza na imovinu.

Obracun naknade se vrsi na godisnjem nivou, a placa se u jednakim tromesecnim ratama, u roku od 45 dana, od dana pocetka tromesecja.

Do donosenja resenja o utvrdjivanju naknade za tekucu godinu, naknada se placa akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesecje godine koja prethodi godini za koju se utvrdjuje i placa naknada.

Resenje o utvrdjivanju naknade za zastitu i unapredjenje zivotne sredine donosi Gradska uprava za finansije - Odsek lokalne poreske administracije.

U pogledu placanja naknade predvidjene ovom Odlukom, za obracun kamate za kasnjenje u placanju, prinudnu naplatu i ostalo sto nije propisano Odlukom, primenjuju se odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Ovu naknadu  ne placaju drzavni organi, organi lokalne samouprave i ustanove ciji je osnivac grad, kao i obveznici- fizicka lica koji uzivaju socijalnu pomoc, ukoliko Gradskoj upravi za finansije-Lokalnoj poreskoj administraciji dostave potvrdu Centra za socijalni rad kao dokaz da su korisnici pomenute pomoci.