Lokalna poreska administracija Leskovac

Lokalna poreska administracija Leskovac

                                                     Lokalna poreska administracija Leskovac

U okviru Gradske uprave za finansije formirano je  odeljenje Lokalne poreske administracije  koje je pocelo sa radom 01.01.2008. godine. Ovo odeljenje je po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave preuzelo nadleznost  Ministarstva finansija - Poreske uprave u poslovima utvrdjivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda.

Ovo odeljenje  sada Odsek  radi na utvrdjivanju poreza na imovinu fizickih lica, poreza na imovinu pravnih lica, naknade za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prosturu, naknade za zastitu i unapredjenje zivotne sredine. Odsek  Lokalne poreske  administracije resava po zalbama poreskih obveznika u prvom stepenu i dostavlja na dalju nadleznost drugostepenom organu, resava po zahtevima za povracaj i preknjizavanje sredstava, obavlja poslove redovne i prinudne naplate, vodi postupak po zahtevima za odlaganje placanja poreskog duga, podnosi zahteve za pokretanje prekrsajnog postupka i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

I POREZ NA IMOVINU

Porez na imovinu utvrdjuje se primenom Zakona o porezima na imovinu (''Sl.glasnik RS'',br.26/2001,''Sl.list SRJ'',br.42/2002- odluka SUS I ''Sl.glasnik RS'', br.80/2002, 80/2002-dr. zakon, 135/2004, 61/2007,5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012- odluka US I 47/2013 i 68/2014 - dr.zakon,95/2018, 99/2018, - odluka US, 86/2019 i 144/2020).

PREDMET OPOREZIVANJA SU:

1)      Pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljistu povrsine  preko 10 ari;

2)      Pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizickog lica;

3)      Pravo koriscenja gradjevinskog zemljista povrsine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje pravni rezim gradjevinskog zemljista;

4)      Pravo koriscenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava koriscenja, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje javna svojina;

5)      Koriscenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane  korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje javna svojina;

6)      Drzavina nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije odredjen;

7)      Drzavina nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8)      Drzavina i koriscenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

KO JE PORESKI OBVEZNIK- lice koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije:

-          Imalac prava - svojina

-          Korisnik nepokretnosti u javnoj svojini - kada se porez placa na koriscenje nepokretnosti u javnoj svojini;

-          Drzalac nepokretnosti - kada se porez placa na drzavinu;

-          Primalac lizinga - kada se porez placa na drzavinu i koriscenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

TO JE:

-          Rezident i nerezident,

-          Fizicko i pravno lice,

-          Obveznik koji vodi i koji ne vodi poslovne knjige 

Kada su na istoj nepokretnosti vise lica obveznici - svako je obveznik srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost.

Kada udeli obveznika na istoj nepokretnosti nisu odredjeni - za svrhu oporezivanja porezom na imovinu smatrace se da su jednaki.

PLACANJE POREZA

-          Utvrdjeni porez za poresku godinu placa se tromesecno, u roku od 45 dana od dana pocetka tromesecja, u roku od 45 dana od pocetka tromesecja, na propisani uplatni racun javnih prihoda;

-          Do utvrdjivanja  poreza za poresku godinu - placa se akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesecje  prethodne poreske godine;

-          Obveznik kome  poreska obaveza nastane  u toku poreske godine - u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze utvrdjuje  porez za deo godine - pocev od nastanka poreske obaveze;

-          Porez za tromesecje u kome je nastala poreska obaveza placa se u srazmernom iznosu od nastanka poreske obaveze do isteka tog tromesecja.

Poreska oslobodjenja uredjena su clanom 12. Zakona o porezima na imovinu (''Sl.glasnik RS'',br.26/2001,''Sl.list SRJ'',br.42/2002- odluka SUS I ''Sl.glasnik RS'', br.80/2002, 80/2002-dr. zakon, 135/2004, 61/2007,5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012- odluka US I 47/2013 i 68/2014 - dr.zakon).

II LOKALNA KOMUNALNA TAKSA

Lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru utvr?uje se na godi?njem nivou u zavisnosti od registrovane delatnosti obveznika, veli?ine pravnog lica u smislu zakona kojim se ure?uje ra?unovodstvo i za sve zone, a po odluci o lokalnim komunalnim taksama (''Sl. glasnik grada Leskovca br. 15/2019).

Firma je svaki istaknuti naziv ili ime koje upucuje na to da pravno ili fizicko lice obavlja odredjenu deletnost.

  Komunalnu taksu po ovom tarifnom broju utvrdjuje resenjem lokalna poreska administracija grada Leskovca.

Obveznici placanja komunalne takse duzni su da istu plate do 15-tog u mesecu za predhodni mesec po resenju iz prethodne godine, a razliku u iznosu takse po resenju iz prethodne godine i resenja za tekucu godinu obveznik je duzan da izmiri u roku od 15 dana od dana prijema resenja.

Takseni obveznici koji se registruju u tekucoj godini, u obavezi su da u roku od 30 dana, od dana registracije, podnesu poresku prijavu za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme i istu placaju u iznosu propisanu ovim tarifnim brojem u roku od 15 dana od dana prijema resenja o zaduzenju.Ako se firme istakne u toku godine, obveznik takse je duzan da podnese prijavu za isticanje firme u roku od 30 dana od dana isticanja firme.

Obveznici po ovom tarifnom broju podnose do 31.03. poresku prijavu za tekucu godinu za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme salteru Usluznog centra grada Leskovca na obrascu koji je sastavni deo  ove Odluke, prilazuci pritom finansijski izvestaj za godinu koja prethodi godini za koju se utvrdjuje taksa.Ako se firma istakne u toku godine obveznik takse je duzan da podnese prijavu za isticanje firme u roku od 30 dana od dana isticanja firme.

Obveznici lokalne komunalne takse koji u toku godine prestanu sa obavljanjem registrovane delatnosti ili kod Agencije za privredne registre evidentiraju privremenu odjavu, uz prilozeni dokaz - resenje o brisanju ili privremenoj odjavi - likvidaciji iz Agencije za privredne registre u roku od 30 dana od dana nastale promene su duzni da obaveste Lokalnu poresku administraciju.

Srednja pravna lica, mala pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje proizvodne delatnosti a imaju godisnji prihod  preko 50.000.000,00 dinara, placaju komunalnu taksu utvrdjenu ovim tarifnim brojem umanjenu za 10%.

Komunalna taksa za drzanje sredstava za igru ( zabavne igre ) utvrdjuje se dnevno po aparatu za zabavne igre i po zoni u kojoj se drze sredstva za igru (zabavne igre).

Obveznik takse iz ovog tarifnog broja je korisnik prostora (pravno lice, preduzetnik i fizicko lice) koji drzi sredstva za igru u tom prostoru.

Obveznik komunalne takse za drzanje sredstava za igru (zabavne igre) duzan je da podnese prijavu za utvrdjivanje obaveze po osnovu komunalne takse odseku lokalne poreske administracije do 31. marta tekuce godine, odnosno u roku od 30 dana od dana pocetka drzanja sredstava za igru.

III  NAKNADA ZA ZASTITU I UNAPREDJENJE ZIVOTNE SREDINE

Zakonom o naknadama za koriscenje javnih dobara (''Sl.glasnik RS'', br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - uskladjeni din.izn., 156/2020 - uskladjeni din. izn. i 15/2021 - dop. uskladjenih din. izn.) uvodi se naknada za zastitu zivotne sredine.

Uredbom o kriterijumima za odredjivanje aktivnosti koje uticu na zivotnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na zivotnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada (''Sl. glasnik RS'', br. 86/2019 i 89/2019), utvrdjuju se kriterijumi za odredjivanje negativnog uticaja aktivnosti koji uticu na zivotnu sredinu pravnih lica i preduzetnika u okviru pretezne delatnosti koju obavlja obveznik naknade, kao i iznos naknade za zastitu i unapredjenje zivotne sredine . Obracun naknade vrsi se na godisnjem nivou, a placa se u jednakim mesecinim ratama, do 15-og u mesecu za predhodni mesec.

Obveznik naknade duzan je da prijavu za utvrdjivanje naknade podnese odseku lokalne poreske administracije najkasnije do 31. jula tekuce godine.