Lokalna poreska administracija Leskovac

Lokalna poreska administracija Leskovac

                                                     Lokalna poreska administracija Leskovac

U okviru Gradske uprave za finansije formirano je  Оdeljenje Lokalne poreske administracije  koje je počelo sa radom 01.01.2008. godine. Ovo odeljenje je po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave preuzelo nadležnost  Ministarstva finansija - Poreske uprave u poslovima utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda.

Ovo Оdeljenje  sada Odsek  radi na utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica, poreza na imovinu pravnih lica, naknade za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prosturu, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Odsek  Lokalne poreske  administracije rešava po žalbama poreskih obveznika u prvom stepenu i dostavlja na dalju nadležnost drugostepenom organu, rešava po zahtevima za povraćaj i preknjižavanje sredstava, obavlja poslove redovne i prinudne naplate, vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i obavlj druge poslove u skladu sa Zakonom.

I POREZ NA IMOVINU

Porez na imovinu utvrđuje se primenom Zakona o porezima na imovinu (“Sl.glasnik RS”,br.26/2001,”Sl.list SRJ”,br.42/2002- odluka SUS I “Sl.glasnik RS”, br.80/2002, 80/2002-dr. zakon, 135/2004, 61/2007,5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012- odluka US I 47/2013).

PREDMET OPOREZIVANJA SU:

1)      Pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine  preko 10 ari;

2)      Pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;

3)      Pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4)      Pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5)      Korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane  korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6)      Državina nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7)      Državina nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8)      Državina i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

KO JE PORESKI OBVEZNIK- lice koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije:

-          Imalac prava - svojina

-          Korisnik nepokretnosti u javnoj svojini – kada se porez plaća na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini;

-          Držalac nepokretnosti – kada se porez plaća na državinu;

-          Primalac lizinga – kada se porez plaća na državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

TO JE:

-          Rezident i nerezident,

-          Fizičko i pravno lice,

-          Obveznik koji vodi i koji ne vodi poslovne knjige…

Kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici – svako je obveznik srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost.

Kada udeli obveznika na istoj nepokretnosti nisu određeni – za svrhu oporezivanja porezom na imovinu smatraće se da su jednaki.

PLAĆANJE POREZA

-          Utvrđeni porez za poresku godinu plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, u roku od 45 dana od početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda;

-          Do utvrđivanja  poreza za poresku godinu – plaća se akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje  prethodne poreske godine;

-          Obveznik kome  poreska obaveza nastane  u toku poreske godine – u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze utvrđuje  porez za deo godine – počev od nastanka poreske obaveze;

-          Porez za tromesečje u kome je nastala poreska obaveza plaća se u srazmernom iznosu od nastanka poreske obaveze do isteka tog tromesečja.

Poreska oslobođenja uređena su članom 12. Zakona o porezima na imovinu (“Sl.glasnik RS”,br.26/2001,”Sl.list SRJ”,br.42/2002- odluka SUS I “Sl.glasnik RS”, br.80/2002, 80/2002-dr. zakon, 135/2004, 61/2007,5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012- odluka US I 47/2013).

II LOKALNA KOMUNALNA TAKSA

Lokalne komunalne takse za isticanje firme utvrđuju se u različitoj visini u zavisnosti od vrste delatnosti i zone u kojoj se nalazi objekat na kome je istaknuta firma , a po Odluci o lokalnim komunalnim taksama usvojenoj na sednici Skupštine grada.

Firma je svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu deletnost.

  Komunalnu taksu po ovom tarifnom broju utvrđuje rešenjem lokalna poreska administracija grada Leskovca.

Obveznici plaćanja komunalne takse dužni su da istu plate do 15-tog u mesecu za predhodni mesec po rešenju iz prethodne godine, a razliku u iznosu takse po rešenju iz prethodne godine i rešenja za tekuću godinu obveznik je dužan da izmri u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Takseni obveznici koji se registruju u tekućoj godini, u obavezi su da u roku od 30 dana, od dana registracije, podnesu poresku prijavu za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme i istu plaćaju u iznosu propisanu ovim tarifnim brojem u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o zaduženju.Ako se firme istakne u toku godine, obveznik takse je dužan da podnese prijavu za isticanje firme u roku od 30 dana od dana isticanja firme.

Obveznici po ovom tarifnom broju podnose do 31.03. poresku prijavu za tekuću godinu za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme šalteru Uslužnog centra grada Leskovca na obrascu koji je sastavni deo  ove Odluke, prilažući pritom finansijski izveštaj za godinu koja prethodi godini za koju se utvrđuje taksa.Ako se firma istakne u toku godine obveznik takse je dužan da podnese prijavu za isticanje firme u roku od 30 dana od dana isticanja firme.

Obveznici lokalne komunalne takse koji u toku godine prestanu sa obavljanjem registrovane delatnosti ili kod Agencije za privredne registre evidentiraju privremenu odjavu, uz priloženi dokaz – rešenje o brisanju ili privremenoj odjavi – likvidaciji iz Agencije za privredne registre u roku od 30 dana od dana nastale promene obaveste Lokalnu poresku administraciju.

Srednja pravna lica, mala pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje proizvodne delatnosti a imaju godišnji prihod  preko 50.000.000,00 dinara, plaćaju komunalnu taksu utvrđenu ovim tarifnim brojem umanjenu za 10%.

III  NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREDJENJE ŽIVOTNE SREDINE

Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Leskovca(„ Sl. Glasnik grada Leskovca“, br. 2/2010, 4/2010, 8/2010, 27/2011, 3/2012, 4/2013 i 21/2013) utvrđuje se naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Leskovca, kao način i kriterijumi obezbeđivanja i korišćenja sredstava naknade, a radi stvaranja preduslova za ostvarivanje nadležosti grada Leskovca u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.

Obveznici plaćanja naknade su :

-imaoci prava svojine na nepokretnosti

-imaoci prava zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme.

Visina naknade po osnovu korišćenja nepokretnosti utvrđuje se mesečno prema površini prostora obveznika plaćanja naknade prema sledećoj tarifi:

- 0,50 dinara/m² za korišćenje stambenih zgrada i stanova namenjenih ili podobnih za stanovanje;

- 1,50 dinara/ m² za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata;

- 1,00 dinara/ m² za korišćenje nadstrešnica, magacina, portirnica i ostalih prostorija koje ne služe neposredno za obavljanje proizvodne/uslužne delatnosti ili obavljanje administrativnih poslova u svrhu obavljanja delatnosti, odnosno svih ostalih objekata, zgrada i pomoćnih objekata koji predstavljaju osnov za utvrđivanje poreza na imovinu.

Obračun naknade se vrši na godišnjem nivou, a plaća se u jednakim tromesečnim ratama, u roku od 45 dana, od dana početka tromesečja.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju naknade za tekuću godinu, naknada se plaća akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća naknada.

Rešenje o utvrđivanju naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine donosi Gradska uprava za finansije – Odsek lokalne poreske administracije.

U pogledu plaćanja naknade predviđene ovom Odlukom, za obračun kamate za kašnjenje u plaćanju, prinudnu naplatu i ostalo što nije propisano Odlukom, primenjuju se odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Ovu naknadu  ne plaćaju državni organi, organi lokalne samouprave i ustanove čiji je osnivač grad, kao i obveznici- fizička lica koji uživaju socijalnu pomoć, ukoliko Gradskoj upravi za finansije-Lokalnoj poreskoj administraciji dostave potvrdu Centra za socijalni rad kao dokaz da su korisnici pomenute pomoći.